JURAT

APARTAT DE CAMBRA
Salvador Brotons__director d’orquestra i compositor
Edmon Colomer__director d’orquestra
Assunto Nese__violinista
Xavier Chavarria__periodista musical
Xavier Pagès-Corella__director d’orquestra i compositor

APARTAT DE CANT
Carme Bustamante__cantant
Roger Alier__crític musical
Raúl Giménez__cantant
Miquel Lerin__agent artístic
Christina Scheppelmann__directora artística del Gran Teatre de Liceu

El jurat es considerarà vàlidament constituït malgrat l’absència d’algun dels seus membres.

L’organització es reserva el dret de substituir qualsevol membre del jurat si fos necessari.

El jurat es reserva el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho creu oportú.